นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

HTRACK APPOINTMENT ให้ความสำคัญในการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า HTRACK APPOINTMENT ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้เป็นความลับ HTRACK APPOINTMENT จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของ HTRACK APPOINTMENT เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการจองคิวนัดหมายบริการดังนี้


การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

HTRACK APPOINTMENT จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการใช้งานของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใด ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้ เว้นแต่


  • ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
  • การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง